X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نامهای خاص شاهنامه ( قسمت سوم )

پنج‌شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 09:25 ق.ظ

نامهای خاص

http://s5.picofile.com/file/8158150942/59.jpg

                                                                  الف

آذرآبادگان = از شهرهای ایران

اترط = پسر شم

آذرگشسپ = از سران جنگی بهرام

آرش = از پهلوانان ایرانی

آزرم دخت = چهل و هشتمین شاه ایران . مدت پادشاهی چهار سال بود .

آزادسرو = از موبدان دربار کسری

آمل = از شهرهای ایران

آموی = از شهرهای ایران

اردبیل = از شهرهای ایران

ارمنی = از جنگاوران ایران در برابر تازیان

ارمینیه = از شهرهای ایران

ارونددشت = از شهرهای ایران

اهواز = از شهرهای ایران

استادبرزین = از سران سپاه انوشیروان

اسفندیار = پسر گشتاسپ

اسکندر = سردار رومی

اشتاد = از سران سپاه خسرو

اشکبوس = سردار تورانی

اصطخر = از شهرهای ایران

اصفهان = از شهرهای ایران

افراسیاب = پورپشنگ  . پادشاه توران

اکوان دیو = دیوی که رستم او را کشت

الانان = از شهرهای ایران

آموی = رودی در ایران

اندمان = از سران لشگر خسرو

اندیان جهانجوی = از بزرگان سپاه خسرو پرویز

اندیوشهر = شهری در ایران

انطاکیه = از شهرهای روم

انوشیروان = چهل و یکمین شاه ایران . نام دیگرش کسری بود . چهل و هشت سال پادشاهی کرد .

آوازه دژ = دژ پرموده شاه توران

اورمزد = از سران سپاه خسرو

اورمزد = پروردگار

اوستا = کتاب زرتشتیان

اوغان = از اقوام ایرانی

آئین گشسپ = از بزرگان دربار هرمزد

ایزدگشسپ = از موبدان زمان بهرام

ایزدگشسپ = وزیر نوشیروان

ب

بابک = نام موبد انوشیروان

باربد = رامشگر دربار خسرو

بخارا = از شهرهای ایران

بیژن = حاکم سمرقند

بیژن = پسر گیو . از سرداران ایران

بارمان = از سران توران

بالوی = از بزرگان سپاه خسرو پرویز

باهله = نام شهری در ایران

بردع = شهری در ایران

برزمهر = وزیر نوشیروان

برزمهر = وزیر خسرو پرویز

برزین = سالار لشگر نوشیروان

برزو = پسر سهراب

برزویه = طبیب دربار نوشیروان که کلیله و دمنه را به ایران آورد .

برسام = رئیس سپاه بیژن حاکم سمرقند

بلوچ = از اقوام ایرانی

بندوی = دائی خسرو پرویز

بودلف = از بزرگان زمان فردوسی

بوذرجمهر = بزرگمهر ، وزیر کسری

بهزاد = برادر کک کوهزاد

بهزاد شبرنگ = اسب کیخسرو

بهرام آذرمیان ( آذرمهان ) = موبدی که به دست هرمزد کشته شد .

بهرام تل = بهرام چوبینه

بهرام چوبینه = سردار ایرانی هرمزد شاه

بهرام فرخ = از سران سپاه خسرو

بهرام گرد = از سپاهیان بهرام چوبینه .  بهرام سیاوش

بهرام گو = پسر گودرز و برادر گیو

بهرام گوهرفروش = بازرگانی در سیستان

بیور = ضحاک

پ

پارس = از شهرهای ایران

پرموده = پسر بزرگ ساوه شاه

پرویز = نام دیگر خسرو پسر هرمزد . چهل و سومین شاه ایران . مدت پادشاهیش سی و هشت سال بود .

پوران دخت = چهل و هفتمین شاه ایران . مدت پادشاهیش شش ماه بود .

پیران = سردار تورانی . وزیر افراسیاب

پیروز = از سران سپاه خسروپرویز

پیروز خسرو = رئیس لشگر اردشیر شیروی

پیروز شاپور = فرستاده رستم نزد سعد وقاص

پیروز شاه = مرزبان خسرو پرویز در نیمروز

پیروز شیر = از پهلوانان زمان نوشیروان

پیلسم = پهلوان چینی دربار افراسیاب

ت

تخواره = از سران سپاه خسرو پرویز

تور = پسر جمشید و سمن ناز

تهم = از سران ایرانی

تهمتن = رستم

تیسفون = پایتخت نوشیروان

ج

جم ، جمشید = شاه ایران . پسر طهمورث . مدت پادشاهیش هفتصد سال بود .

جاماسپ = ستاره شناس و وزیر گشتاسپ

جان فروز = از سران سپاه بهرام چوبینه

جمهور = پادشاه هند

جهرم = از شهرهای ایران

جهن برزین = سازنده طاقدیس به دستور فریدون

چ

چاچ = از شهرهای ایران

چیچست = دریاچه ارومیه

چین = کشور همسایه ایران

چینوی = از سران سپاه قیصر

ح

حیی قتیبه = از بزرگان زمان فردوسی

خ

خاقان = پادشاه ترکان

خانگی = مرد فرزانه دربار قیصر و فرستاده او نزد خسرو

خراد برزین = سپهدار دربار خسرو پرویز

خراسان = سپهدار ایرانی

خراسان = از شهرهای ایران

خراد = سپهدار دربار هرمزد

خزروان خسرو = سالار ایرانی

خره اردشیر = شهرستانی در روم

خسرو = نام آسیابانی که یزدگرد را کشت

خسرو پرویز = چهل و سومین شاه ایران . پسر هرمزد . مدت پادشاهیش سی و هشت سال بود .

د

دارا = سردار ایرانی

دارابگرد = نام شهری در ایران

داراپناه = سردار سپاه بهرام چوبینه

دارمان = سپهدار ارمینیه از لشگر خسرو پرویز

دشت دوک = دشتی در ایران

دمور = از سرداران تورانی

دموی = از سرداران تورانی

دنبر = از شهرهای هند

دیو سفید = رئیس دیوها

ر

رام برزین = از بزرگان دربار خسرو پرویز

رام برزین = نگهبان مرز مدائن

رای = لقب پادشاه هند

رستم دستان = پسر زال زر

رستم = فرمانده سپاه یزدگرد

رودبار = از شهرهای ایران

رودکی = شاعر پارسی گوی

روم = کشور همسایه ایران

روئین = از سرداران توران . پسر پیران

رهام = از سرداران ایران . پسر گودرز

ری = از شهرهای ایران

ز

زادشم = پسر جمشید

زادفرخ = رئیس آخور اسبان هرمزد شاه

زاروی = نام موبدی که خسرو را از کشتن ماهوی بازداشت.

زال زر = پسر سام یل

زردهشت = موبد موبدان

زروان = حاجب نوشیروان

زنگوی = از سران سپاه خسرو پرویز

زنگوی = از سران سپاه قیصر

زنگه شاوران = از سرداران ایران

زواره = برادر رستم

زیب خسرو = شهری که خسرو در روم ساخت .

س

ساری = از شهرهای ایران

سام یل = پسر نریمان

سپنسار = از سران لشگر خسرو پرویز

سرکش = رامشگر دربار خسرو پرویز

سرند = پسر شاه کابل

سعد وقاص = فرمانده سپاه تازیان

سقلاب = از شهرهای توران

سقیلا = دژی در روم

سمرقند = از شهرهای ایران

سمن ناز = دختر کورنگ شاه

سوسن رامشگر = رامشگر دربار افراسیاب

سهراب = پسر رستم و تهمینه

سیاوش = پسر کیکاووس

ساوه شاه = حاکم هری

سغد = از شهرهای ایران

سنباز = پهلوان ایرانی زمان خسرو پرویز

سند = رودی در هند

سورسان = شهری که نوشیروان به یاد مهبود وزیر بنا نهاد .

سیما برزین = موبدی که به دست هرمزد کشته شد .

ش

شاپور = از سران لشگر خسرو پرویز

شاپور شیر = از بزرگان سپاه خسرو پرویز

شادان برزین = نام موبدی است.

شاه محمود = محمود غزنوی

شاهوی پیر = حکیم فرزانه . نام موبدی است .

شطرنج = نام یک بازی که از هند به ایران آمد .

شعبه = فرستاده سعد وقاص نزد رستم

شم = پسر تورگ

شنگان = از شهرهای توران

شنگل = از سران توران

شورآب = نام شهری در روم

شهران گراز = پیرمرد جهاندیده پهلوان درگاه بهرام چوبینه

شهروی = نام موبدی که ماهوی را سرزنش کرد.

شهروی گوهرفروش = مادر برزو

شهریار = پسر شیرین و خسرو پرویز

شیدسپ = پسر تور

شیدوش = از بزرگان ایران . پسر گودرز

شیده = پسر افراسیاب

شیرزاد = جارچی سپاه نوشیروان

شیرزیل = از سران سپاه خسروپرویز

شیرکپی = حیوان عظیمی که بهرام چوبینه آن را از پا درآورد.

شیروی = قباد . پسر خسرو پرویز و مریم رومی . چهل و چهارمین شاه ایران . مدت پادشاهیش هفت ماه بود .

شیروی بهرام = سپهبد لشگر نوشیروان

شیروی گرد = نام پدر شهرو و پدر بزرگ برزو

شیرین = از همسران خسروپرویز

ض

ضحاک = بیور

ط

طرخان = سردار توران

طلحند = پسر مای

طورگ = از سران سپاه قیصر

طورگ = پسر شیدسپ

طوس = از سرداران ایران . پسر نوذر

طهمورث = شاه ایران . پدر جمشید

ع

عباس = از سران سواران نیزه دار عرب

عراق = ازشهرهای ایران

علی (ع) = امام اول شیعیان

علی دیلمی = از بزرگان زمان فردوسی

عمر = دومین خلیفه از خلفای راشدین

عمر = از سران سواران نیزه دار عرب

عیسی (ع) = پیامبر مسیحیان

غ

غاتفر = سالار هیتالیان

غور = از شهرهای ایران . سرزمینی که کیخسرو به برزو داد.

ف

فغانیش = شاه هیتال

فغفور = پسر کوچک ساوه شاه

فغفور = از سرداران توران

فغفور = پادشاه چین

فرات = نام رودی در عراق کنونی

فرامرز = پسر رستم

فرائین = گراز . از بزرگان دربار خسروپرویز که بعد از بیداد او به سوی قیصر رفت و بعد از اردشیر پادشاه چهل و ششم ایران شد . مدت پادشاهیش پنجاه روز بود .

فرخ زاد = چهل و نهمین شاه ایران . مدت پادشاهیش یک ماه بود

فرخ زاد = از بزرگان ایران در زمان خسروپرویز

فرخ زاد هرمزد = از بزرگان ایران

فرخ سروش = نام فرشته نگهبان خسروپرویز

فرشیدورد = از سران توران . برادر پیران

فرطوس = سردار توران

فرغان = مهندس رومی که ایوان مدائن را به دستور خسروپرویز ساخت .

فرفوریوس = سردار بزرگ رومی

فرود = پسر شیرین و خسروپرویز

فرهاد = یکی از سران سپاه نوشیروان

فریبرز = برادر سیاوش که با فرنگیس ازدواج کرد . پسر کیکاووس

فریدون = پادشاه ششم ایران . مدت پادشاهیش پانصد سال بود.

ق

قادسی = شهری در عراق کنونی

قارن = از پهلوانان ایران

قالینیوس = نام یکی از دژهای رومی

قباد = شاه یازدهم ایران . مدت پادشاهیش صد سال بود.

قراخان = پسر افراسیاب

قراخان = سالار بلخ بامیان

قشقر = فرستاده ضحاک به نزد جمشید

قلواد = از پهلوانان ایران

قلون = ترکی که قاتل بهرام چوبینه بود . برادر مقاتوره

قم = از شهرهای ایران

قنوج = از شهرهای هند

قیس بن حارث = سالار کاروانی که در راه روم خسرو با او روبرو شد.

قیصر = پادشاه روم

قیصرنوان = شهر رومی

ک

کابل = از شهرهای ایران

کابل شاه = شاه کابل

کاموس = سردار توران

کاووس = پسر کیقباد . دوازدهمین شاه ایران . مدت پادشاهیش صدوپنجاه سال بود .

کرد = از اقوام ایرانی

کشواد = پسر قارن از پهلوانان ایران

کک کوهزاد = رئیس دژ مرباد . دزد و باجگیر بین راه هند و زابل

کلیله = کتابی که از هند توسط برزویه طبیب به ایران آورده شد.

کنداگشسپ = یکی از سران جنگی بهرام چوبینه

کوت = سردار رومی سپاه خسرو در جنگ با بهرام

کورنگ = شاه زابلستان

کیخسرو = شاه ایران پسر سیاوش و فرنگیس

کسری = انوشیروان

گ

گراز = از بزرگان سران خسرو که بعد از بیداد او به نزد قیصر رفت و بعد از اردشیر پادشاه ایران شد . چهل و ششمین شاه ایران . مدت پادشاهیش پنجاه روز بود . نام دیگرش فرائین بود.

گردوی = از سران لشگر خسروپرویز . برادر بهرام چوبینه و گردیه

گردیه = خواهر بهرام چوبینه و گردوی . همسر خسرو پرویز

گرسیوز = برادر افراسیاب

گرسیون = رئیس سپاه ماهوی

گرشاسپ = پسر ماهوی

گرگان = از شهرهای ایران

گرگساران = اقامتگاه سام

گرگین = از سرداران ایران . پسر میلاد

گروی = از سرداران توران

گستهم = دائی خسروپرویز

گستهم = از سرداران ایران . پسر نوذر

گشتاسپ = پسر لهراسپ . شاه ایران

گرشاسپ = از کارگزاران نوشیروان

گشسپ جهانجوی = از سران سپاه نوشیروان

گشسپ = پیری حکیم که نوشیروان معتقد بود او آزمند است .

گلباد شیر = از بزرگان لشگر توران

گلبوی طبری = از جنگاوران ایران

گلزاریون = از شهرهای هیتال

گلینوس = کسی که بعد از برکناری خسرو نگهبانی او را به عهده داشت.

گندیشاپور = از شهرهای ایران

گو = پسر جمهور و پادشاه هند

گودرز = از بزرگان ایران . پدر گیو . پسر کشواد

گیلان = از شهرهای ایران

گیو = از بزرگان ایران . پسر گودرز . پدر بیژن

ل

لاچین = از اقوام ایرانی

لهاک = از بزرگان توران . برادر پیران

م

ماخ = مرزبان هری . پیر جهاندیده خراسان

مامون = شاه عباسی

ماه آذر = وزیر نوشیروان . ( بهرام آذرمیان یا آذر مهان )

ماهان کوهی = نام مستعار جمشید شاه

ماهوی سوری = مرزبان مرو

مای = برادر جمهور و پادشاه هند

مای = از شهرهای هند

مدائن = نام یکی از شهرهای ایران .

مردانشه = پسر شیرین و خسروپرویز

مردوی = باغبان خسرو

مرز خزر = از شهرهای ایران

مرو = از شهرهای ایران

مریم = دختر قیصر . همسر خسروپرویز

مقاتوره = از سران دربار خاقان

منذر = سپاهی دلیر از نژاد عرب

منوچهر = هفتمین پادشاه ایران . نوه ایرج . مدت پادشاهیش صدوبیست سال بود .

منوشان = از سرداران ایران

موسیل ارمنی = از بزرگان زمان خسروپرویز

مهبد ، مهبود = وزیر نوشیروان

مهبود = از سرداران ایران

مهران = از سرداران نوشیروان

مهران پیر = نام استوار سپاه بهرام چوبینه

مهران ستاد = پیری خردمند در درگاه نوشیروان

مهران ستاد = بازرگانی که در راه روم با خسرو روبرو شد .

مهراس = از بزرگان روم

مهرنوش = نام موبدی که ماهوی را سرزنش کرد

مهروی = از سران بهرام چوبینه

مهرهرمزد = قاتل خسروپرویز

میلاد = پسر قلواد

مرباد = دژی که کک کوهزاد در آن بود.

محمد (ص) = پیامبر اسلام

ن

نرد = نوعی بازی که بوذرجمهر اختراع کرد و از ایران به هند رفت .

نریمان = پسر گرشاسپ . پدر سام

نستور = پسر شیرین و خسروپرویز

نستوه = از سران سپاه خسرو

نصرالله منشی = مترجم کلیله و دمنه

نوشزاد = نام پسر انوشیروان

نوشیروان = پسر قباد . نام دیگرش کسری . چهل و یکمین شاه ایران . مدت پادشاهیش چهل و هشت سال بود.

نشابور = از شهرهای ایران

نیاطوس = برادر قیصر . فرمانده سپاه روم

و

وریغ = نام شهرستانی در روم

ه

هرمزد = پسر نوشیروان . چهل و دومین شاه ایران . مدت پادشاهیش دوازده سال بود .

هرمزد خراد = از سران سپاه نوشیروان

هرمزد خراد = نام موبدی که ماهوی را سرزنش کرد

هرمزد شهران گراز = از بزرگان ایران

هری = از شهرهای ایران . سرزمینی که کیخسرو به برزو داد .

همدان گشسپ = از سران بهرام چوبینه

هند = نام کشور همسایه ایران

هندو = گروه مذهبی در هند

هوشنگ = پسر سیامک که چهل سال پادشاهی کرد .

هومان ویسه = از بزرگان توران . برادر پیران

هیتال = کشوری بین ایران و چین

هیربد = محافظ آتشکده

ی

یزدگرد = پنجاهمین شاه ایران . مدت پادشاهیش بیست سال بود.

یلان سینه = یکی از سران جنگی بهرام چوبینه

یلان سینه = یکی از سران جنگی خسروپرویزنظرات (45)
دوشنبه 27 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 08:52 ب.ظ
درود برتو فریناز
بسیار تاریخی وجالب بود .
ممنون از شما
پیشاپیش شب یلدایت به شادمانی باد
پیروز باشی
امتیاز: 3 4
پاسخ:
تشکر از لطف شما
پنج‌شنبه 30 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 10:59 ق.ظ
سلام فریناز عزیزم.
یلدای شماهم مبارک....
یلدا رو پاس بداریم حتی برای یک ثانیه بیشتر باهم بودن...
امتیاز: 0 5
پاسخ:
مرسی پسر آریایی .
جمعه 1 دی‌ماه سال 1391 ساعت 03:29 ب.ظ
سلام
با مطلبی درباره ی مانی از نخستین استادان هیپنوتیزم آپم
امتیاز: 0 3
پاسخ:
مرسی . حتما سر میزنم
جمعه 1 دی‌ماه سال 1391 ساعت 03:50 ب.ظ
درودبرتودوست عزیزم
روزهای زمستانیت به گرمی
تاریخ دوست من منتظرحضورت درآپادانا در تاریخ ایران وجهان هستم .
سپاس فراوان برشما
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سر میزنم . ممنون .
جمعه 8 دی‌ماه سال 1391 ساعت 02:16 ب.ظ
فردوسی چقدر حوصله داشته که واسه این همه اسم یه داستان نوشته
امتیاز: 2 5
پاسخ:
نظر جالبی بود
جمعه 15 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 11:37 ب.ظ
سلام این مطلبت خیلی به من کمک می کنه آخه قراره یه رمان تاریخی بنویسم.برام دعا کنید
امتیاز: 1 4
پاسخ:
امیدوارم در هدفی که داری موفق باشی
جمعه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 06:11 ب.ظ
خوب فریناز عزیز کاش می گفتی این پـُست پاییز زیبا کجاست؟؟؟؟؟؟؟ که من نیم ساعت دنبالش نگردم و عاقبت دوباره به ت نگم کو این پاییز زیبا؟؟؟؟؟
وب کیارش خان هم چرا کامنت قبول نمی کنه...من لینکش کردم...ولی خدا به داد اونای ی برسه که بخوان واسه ش کامنت بزارن............فریناز یه وب یه نوشته ای هم از خودت و اندیشه ی خودت بنویس این که نشد....همه ش تاریخ....حال و آینده ای هم هست......
جسارت مو ببخش.....
هادی یزدانی
امتیاز: 1 1
پاسخ:
پاییز زیبا در وب سکوت منتظر است .
http://kiarash53.blogfa.com/

در ضمن این وبلاگ فقط در مورد داستانهای شاهنامه است.
جمعه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 07:26 ب.ظ
درود بر فریناز عزیزم

سپاس از دانش پربارت گرچه دوباره خواندم ولی باز هم نوشته هایت تازگی دارد
شادباشی مهربونم
امتیاز: 0 3
پاسخ:
سپاس نیره جان.
جمعه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 07:49 ب.ظ
سلام خاله اگه اشتباه نکنم تور فرزند فریدون بود نه جمشید
امتیاز: 0 2
پاسخ:
تور فرزند فریدون بود، فرزند جمشید هم بود.
از این دست تشابهات در شاهنامه زیاد است.
جمعه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 10:37 ب.ظ
یلان سینه = یکی از سران جنگی بهرام چوبینه

یلان سینه = یکی از سران جنگی خسروپرویز


این دوتا فرق دارن با هم؟


سوال دیگه:
فرائین از فرعون میاد؟ میدونم ظاهرش خیلی تفاوت داره ولی یک احتمال دادم هر چند خنده دار

سوال اخر:
فردوسی شیعه بود یا نبود؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
بله یلان سینه نام دو نفر است.
فرایین با فرعون فرق داره .
فردوسی شیعه بود .
شنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 10:35 ق.ظ
درود بر شما.
آموزنده بود. مایی که ایرانی هستیم باید با نام های ایرانی آشنا باشیم و نامی ایرانی برای فرزندانمون گزینش کنیم.
شوربختانه جامعه جوری شده که به نام های ایرانی به چشم بد و یه نام کافرانه نگاه میکنن. تو صدا و سیما و فیلمایی که پخش میکنن هم اگه توجه کرده باشین، میبینین که دزدان، قاچاقچیان و کلا آدم خلاف ها، همه نامشون ایرانیه و آدم خوب ها نام عربی دارن! نمیشه و نباید گفت اتفاقیه. از دید من که کاملا خودخواسته است و هدف شومی رو در سر دارن.

راستی یه چیزی، شما این پست رو تازه نوشتین، ولی میبینم که چند تا از دوستان، اون بالا تاریخ نوشتن دیدگاهشون به سال 91 برمیگرده و یلدا رو شادباش گفتن. چرا؟

با سپاس از شما. پاینده باشید.
بدرود.
امتیاز: 0 0
پاسخ:
درود
این پست را قبلا نشر داده بودم و الان دوباره نشر دادم.
شنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 10:46 ب.ظ
ممنون دوست گلم. خیلی جالب بود.
با اینکه پست قدیمی بود اما یاد آوری خوبی بود.
و اطلاعات مفیدی داشت.
شادی مهمون دلت
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سپاس
یکشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 08:18 ق.ظ
شاد کن جان من ، که غمگین است
رحم کن بر دلم ، که مسکین است

روز اول که دیدمش گفتم
آنکه روزم سیه کند این است

روی بنمای ، تا نظاره کنم
کارزوی من از جهان این است

دل بیچاره را به وصل دمی
شادمان کن ، که بی‌تو غمگین است

بی‌رخت دین من همه کفر است
با رخت کفر من همه دین است

گه گهی یاد کن به دشنامم
سخن تلخ از تو شیرین است

دل به تو دادم و ندانستم
که تو را کبر و ناز چندین است

بنوازی و پس بیزاری آخر
ای دوست این چه آیین است ؟

کینه بگذار و دلنوازی کن
که عراقی نه در خور کین است

فخرالدین عراقی
امتیاز: 2 1
پاسخ:
یکشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 05:10 ب.ظ
مـن خـیره شـدم بـه غـروب بـه تنهـایی بـه تـویی کـه هرگـز بـرای

مـن نبـودی

بـه خـودم در آیینـه بـه گـورسـتان تـلخ آرزوهـایـم

بـه رفـتنی کـه مـعلوم نیـسـت کی قـسـمـتم بـاشـد

بـه آدمهـایی کـه مـرا مـیان چهـار چـوب ایـن زنـدان انـداخـتـنـد

بـه جـرم تـفاوتی کـه میـان مـن بـا آنهـا بـود

بـه خـودم می آیـم

مـن خـیـره شـدم بـه آسـمان بـه خـدایی کـه دیـگـر بـرای مـن نیـسـت
امتیاز: 0 0
پاسخ:
یکشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:12 ب.ظ
دستت خوش
من یه مدت چه دنبال اینجور اسمهایی بودم...
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنون.
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 04:56 ق.ظ
درود دختر آریایی
سپاس از مهر چون همیشه ی شما
شایسته ی این رویکرد پیشنهادی شما نبودم اما در خویشکاری این دوست گرامی هستم عزیز.
روز دلنشینی رو برات آرزو می کنم...53
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سپاس.
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 04:58 ق.ظ
به یقین چیزی تغییر کرده است که ...
نگاهت را از من گرفته ای ...
چه کنم که چندیست ...
احساسات مرده اند و من سیاهپوششان شده ام.
و تو این روزها را برای پرسه زدن درحوالی دلم انتخاب کرده ای.
اما من... این دل بریدن ها و این دل کندن ها را دوست دارم ...
برو ...
این را آرام نمی گویم که نشنوی...؟
برو که این روزها فقط ...
توئی که حالم را نمی فهمی
برو اما ...
امتیاز: 1 1
پاسخ:
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 04:59 ق.ظ
هر زمان که مرا میبینی می گویی قحط الرجال است.
با قهقهه به حرفهایت می خندم و تو ...
صبورانه، مهربانانه، مادرانه، دوستانه و عاشقانه برایم حرف
میزنی، قصه می گویی و حقیقت ها را با زمزمه ای آرام در گوشم میخوانی ...
می گویی عزیزکم حقیقت تمام قصه ها همین است؛
عشق همیشه مظلوم است و عاشق همیشه تنهاست و مرد یعنی نان...
و این تمام زندگیست. و از تمام زندگی همین بودن مرد و نانت برای تو کافیست...
کلافه ام، انگار خودم را نمیشناسم و حال این روزهایم را فقط توئی که نمی دانی...
نمی دانی دلیل این خواستن و نخواستن را ...
امتیاز: 0 0
پاسخ:
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 08:34 ق.ظ
گفتند
شعرهای من
جوشش دریاست
خروش رود

بی‌شک
کمی بالاتر
به چشمه‌ای می‌رسند
که تو هستی
امتیاز: 0 0
پاسخ:
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 08:40 ق.ظ
با توأم بی حضور تو
بی منی با حضور من
می بینی تا کجا به انتحار وفادار ماندم
تا
دلِ نازکِ پروانه نشکند
همه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم
و هر شب بغضِ گلویت را
در تابوتِ سیاهی که برایم ساخته بودی گریستم
و تو هرگز ندانستی که زخم هایت
زخم های مکررم بودند
نخ های آبی ام تمام شده اند
و گل های بُقچه ی چهل تیکه ی دلم ناتمام مانده اند
باید پیش از بند آمدنِ باران بمیرم

حسین پناهی
امتیاز: 1 0
پاسخ:
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 05:32 ب.ظ
درود بانو: من تیرداد در شاهنامه ندیدم گویا شما هم بر نخوردید...ممنون شاد باشید مانند اوج گل سرخ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سپاس.
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 06:51 ب.ظ
کاش زندگی به همین سادگی بود

به همین سادگی!

خالی از حسرت

پوچ از تنهایی

بدون بغض

کاش او...

یک تنه می توانست حریف همه ی غمهای بزرگ قلب کوچکت باشد

کاش می توانست غرق لبخند کند تمام دقایقت را

افسوس که او خود اسیر یک مشت بی کسی است

کاش او می توانست مونست باشد
همه ی شب های بی محتوایت را

کاش تو...

دلت این همه غم نداشت!

کاش سادگی همه ی این درد و دل های ساده را می شد

برای خدا روی کاغذ نوشت

برای خدا نوشت و به نشانی سادگی یک آرزوی کوچک برایش پست کرد

کاش می شد همیشه آنقدر ساده نوشت

ساده اما ...

پر از حرف های ناگفته

پر از لحظه هایی که ناگزیر
زود دیر شد!

کاش گریستن را یادت نمی دادند

بغض،بدرقه ی چشمانت نمی کردند

کاش او...

می توانست به جای بغض هایت

یک آسمان گریه کند

کاش او...

خاطره ی بودنش،جای خالی همه ی خاطره های بی سرانجام

پر از پرواز پروانه های عاشق می کرد

و باز،کاش او!

نازنینم...

به گمانم "او" همان "من" م!

خویش از همه ی دنیا جدا

کاش زندگی ما آدم ها

به همین سادگی بود

تنهابه همین سادگی...
امتیاز: 0 0
پاسخ:
کاش...
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 07:08 ب.ظ
گاهی باید یاد گرفت
همیشه دلی که برایت میتپد ماندگار نیست
باید یاد گرفت که قدر بعضی از لحظه ها را بیشتر دانست
باید یاد گرفت گاهی ممکن است آنقدر تنها شوی
که هیچ چشمی اتفاقی هم تو را نبیند!
امتیاز: 0 0
پاسخ:
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 08:27 ب.ظ
درود چطوری راستی ما یه پست جدید گذاشتیم حتما به ما یه سر بزنید
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنون.
خدمت میرسم
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:52 ب.ظ
سلام.
ممنون از اطلاعاتتون.
راستی در این اسامی اسم { پیلسم } پهلوان چینی دربار افراسیاب دیده میشد...حال چرا ؟؟؟؟؟
{از همون موقع چینیها وارد سیاست و ........ایران شدند}مزاح بود......
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سه‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 08:39 ق.ظ
سلام اسمهایه جالبی بودند هرچند که بیش ترشونو شنیده بودم اما بعضی هاشون تازگی داشتند در ضمن منم منتظرتون هستم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
چشم
سه‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 07:56 ب.ظ
یـــــــــک روزمیـــــــــرسد کـــــــــه ...
یک ملافـــــــــــــه ی سفیــــــــــــــــــــد پایان میـــــــــدهد
.
.
.به مــــــــــــــــــــــن ...
به شیطنـــــــــــــــــت هایم...
به بازیگـــــــــوشی هایـــــــــم...
به خنـــــــــــــده های بلنـــــــــدم...
روزی که همـــــــــــــه با دیـــــــــــــدن عکسم
بغــــــــــــــض میکنند و میـــــــــــــگویند:
دیوانــــــــــــــــــــه دلمان برای
شوخــــــــــــــــی هایت تنــــــــــــــــگ شده...
امتیاز: 0 0
پاسخ:
خدا نکنه .
سه‌شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 12:59 ب.ظ
با عرض سلام و درود به محضر شما...
لغت نامه شاهنامه نماد غرور ایران و ایران زمین بسیار الب است...
از شما به خاطر پاسداری از این گنجینه ی گرانبهای پارسی بسیار سپاسگزار هستم ...
التماس دعا...
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سپاس
یکشنبه 1 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 09:18 ق.ظ
ممنون خیلی به معلوماتم اضافه شد آموزنده بود تشکر
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سپاس .
جمعه 17 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 12:22 ق.ظ
Be Name79592
امتیاز: 0 0
پاسخ:
متوجه نشدم
پنج‌شنبه 17 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 12:44 ق.ظ
سلام دوست گرامی خیلی خوشحال شدم که افتخار دادی و به وبلاگ من و خواهرم سر زدین خوشحال میشم بازم در خدمتتون باشم با افتخار لینک شدین
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سپاس. با افتخار منم لینکتون کردم.
دوشنبه 12 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 07:34 ب.ظ
سلام با اجازه بنده قسمتی از مطالب شمارا کپی کردم برای استفاده دانشجویان در وبلاگ قراردادم البته شرط امانتداری را رعایت نمودم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
خواهش می کنم.
امیدوارم که مفید باشه.
یکشنبه 2 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 03:41 ب.ظ
با سلام. صدا و سیما گویا به دست اقلیتی افتاده که علیه جناح فکریِ مخالف و همچنین علیه دولت روحانی فعالیت رسانه ای می کنند و رسانه ی ملی را جایگاه جولان سیاست بازی های خودشان کرده اند. در یادداشتی کوتاه به این معضل پرداختم. دعوتتان می کنم به خواندن این پست. با تشکر. منتظر حضور گرمتان هستم.
امتیاز: 1 0
پاسخ:
چشم. اما جایی برای نظر گذاشتن در وبلاگت نبود.
جمعه 5 دی‌ماه سال 1393 ساعت 09:52 ب.ظ
ممنون خیلی خوب بود
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سپاس
شنبه 6 دی‌ماه سال 1393 ساعت 12:38 ق.ظ
خیلی مفید بود
خوشحال میشم به منم سر بزنین
امتیاز: 2 0
پاسخ:
چشم.
جمعه 29 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 08:30 ب.ظ
باسلام
سال نو مبارک[لبخند]
به ماهم سربزنیدمنتظر نگاه زیباهتان هستیم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
چشم. سال نو بر شما هم مبارک
سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 01:30 ب.ظ
آرزو هم هست
امتیاز: 0 0
پاسخ:
شنبه 6 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 08:06 ب.ظ
سلام
مدتهاست که با هم تبادل لینک کرده ایم.
در حال حاضر ما را با نام «کتابخانه‌مجازی؛ کتاب‌های‌نایاب،تاریخی» لینک کرده اید.

لینک سایت ما از tarikhbook.ir به آدرس جدید http://historybook.ir/ منتقل شد
لطفا در لیست پیوندها، اصلاح نمایید.

لینک شما نیز چون سابق در بخش پیوندهای سایت ما به آدرس http://historybook.ir/link موجود است
امتیاز: 1 0
پاسخ:
ممنون.
اصلاح شد.
سه‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 04:25 ق.ظ
مرسییییییییییییییییییییییییی عالی بود
امتیاز: 2 0
پاسخ:
چهارشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1394 ساعت 01:28 ق.ظ
پویا توش نبود
امتیاز: 0 0
پاسخ:
تو شاهنامه نیومده اما اسم ایرانیه
یکشنبه 1 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 10:39 ق.ظ
سلام این برنامه چرا اینجوریه دارم مینویسم نام شاهنامه های معروف برام دفتر لغت میاره
امتیاز: 0 0
پاسخ:
کدوم برنامه؟!!!
یکشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 02:40 ب.ظ
سلام به همگی
دوستان نظرتون درمورد اسم آبتین چیه
خودمو همسرم دوست داریم این اسمو ولی یه سری از اطرافیان که نمیفهمند این اسم کی بوده نظر منفی دادن البته نظر شما روی تخم چشمانم جا دارد .
امتیاز: 0 0
پاسخ:
درود
آبتین نام پدر فریدون بود که توسط ضحاک کشته شد.
چهارشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 09:45 ب.ظ
باسلام.لطفا درباره آرتین اطلاعاتی دارید راهنمائی بفرمایید.مستندباشد...نه شاه هفتم ماد یا... ممنون
امتیاز: 0 0
پاسخ:
درود بر شما.
اطلاعات مستندی ندارم .
یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 07:37 ب.ظ
با سلام
نظرتان درباره مهران چیست؟
آیا شخصیت مثبتی در شاهنامه دارد؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
درود بر شما
مهران جزو شخصیتهای فرعی است و از سرداران نوشیروان است. نقشش خنثی است نه مثبت و نه منفی.
چهارشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1397 ساعت 11:05 ب.ظ
سلام‌ دوستان ب نظرتون اسم پسرم‌چی بزارم دوستدارم از نامهای شاهنامه یا اربایی باشه ممنون میشم اگه نظرتون بفرمائیدباتشکر
امتیاز: 0 0
پاسخ:
در قسمت نامهای خاص که در سه قسمت در همین وبلاگ هست، نامها را ببینید و انتخاب کنید
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد